Imperatív programozás

A tárgy a Programtervező informatikus alapszakos hallgatóknak van meghirdetve az őszi félévekben.

Sillabusz

A tárgy célja, hogy programozási nyelvekkel kapcsolatos fogalmakkal ismertesse meg a hallgatókat, melyek alapján a hallgatók a programozás során képesek lesznek tudatosan választani a nyelvi eszközök közül. A tárgyalt ismeretkör az imperatív, a procedurális és (kisebb részben) a moduláris programozási paradigmát fedi le, alapot teremtve későbbi, az objektum-orientált és konkurens programozási paradigmákat tárgyaló kurzusoknak. A tárgy utal a vele egy időben tartott Funkcionális programozás kurzusra is (és viszont). A tárgy szoros kapcsolatban áll a vele egy időben tartott Programozás, illetve (kisebb mértékben) a Számítógépes rendszerek kurzusokkal. Jelen tárgynak nem célja, hogy a hallgatókat programozni tanítsa -- ez a Programozás kurzus feladata --, de természetesen hozzájárul a hallgatók programozási készségeinek fejlődéséhez.

Az előadásokon kötelező részt venni. A géptermi gyakorlatok a gyakorlatvezetővel segített önálló munkát tűzik ki célul. A félév során sem a gyakorlatokon, sem a géptermi zárthelyiken nem használunk integrált fejlesztői környezetet, csak programozói szövegszerkesztőket (pl. geany, notepad++, gedit, (g)vim, emacs) és parancssoros fordítást/futtatást. Ennek az a célja, hogy így a hallgatók megértik az eszközök működési elvét, tudatos eszközhasználókká válnak, és a későbbiekben az IDE-eszközök konfigurálására is képesek lesznek. A gyakorlatokon ösztönözzük a hallgatókat, hogy többféle operációs rendszeren (Windows, Linux) elsajátítsák a programkód megírásának, lefordításának és futtatásának technikáját.

Tematika

Az alábbi témaköröket C és Python nyelveken tekintjük át.

Követelmények

Mind a rendszerezett elméleti tudást, mind a gyakorlati készségeket mérjük a tárgyból. Az előbbi szokott több problémát okozni, ezért is kötelező az előadásokon részt venni.

Az átlagos hallgatótól 150 munkaórányi (azaz 150 x 45 perc) befektetést várunk el (ez felel meg az 5 ECTS kreditnek, ami a tárgy elvégzéséért jár). Ezt a 150 munkaórát a következő bontásban javasolt a tanulási folyamatra fordítani.

A tárgy teljesítésének előfeltételei

Számonkérés

A tárgy kombinált számonkérésű, azaz egyetlen (gyakorlati) jegy zárja a tárgyat. Ha valaki több, mint négyszer hiányzik akár az előadásról, akár a gyakorlatról, a jegyet megtagadjuk.

A kurzus során különböző formákban pontokat kell gyűjteni. A pontok 50%-át a szorgalmi időszakban lehet megszerezni az órai röpdolgozatokkal. A fennmaradó 50%-ot a félév végén egy zárthelyi dolgozaton lehet megszerezni, melynek lesz elméleti (teszt jellegű) és gyakorlati (programozási) része is.

A félév végi zárthelyit egy alkalommal meg lehet ismételni.

Az érdemjegy a következőképpen kerül meghatározásra. Az elégséges jegy eléréséhez a megszerezhető pontok 50%-ra van szükség, közepes 63%-tól, jó 75%-tól, jeles pedig 87%-tól adható.

Tudnivalók a zárthelyiről

A zárthelyin lehet megszerezni a gyakorlati jegyet meghatározó pontok 50%-át. A zh két részből: elméleti kérdéssorból és programozási feladatból áll, melyek 20%-ot, illetve 30%-ot érnek a számonkérésben.

A programozási feladatra jutalompontok is gyűjthetők, de összességében a zárthelyire pluszpontokkal együtt sem lehet 60%-nyi pontnál többet kapni. A programozási feladat C nyelvű megvalósítására maximum 30%-nyi, a Python megvalósításra maximum 20%-nyi pont kapható. (Azaz a zh-n az elméletre és a programozási feladatra összességében 70%-nyi pontot lehetne kapni, de a kapott pontok összegének és a 60%-nak megfelelő pontértéknek a minimumát képezzük.)

A zh írása során semmilyen (pl. hozott) segédanyag vagy szoftvereszköz nem használható azon kívül, amit az oktatók biztosítanak. Nevezetesen, a programozási feladat megírása során használható lesz az alábbi két referenciamunka: https://en.cppreference.com/w/c és https://docs.python.org/3.5/library/index.html. Ezen kívül az elméleti kérdéssor megírása során üres papírt és tollat lehet használni. A kommunikáció minden formája tilos. A szabályok megszegése a jegy megtagadását vonja maga után.

Határidők, időpontok

A zárthelyi dolgozatokat fix csoportbeosztással íratjuk. Mindenki a saját gyakorlati csoportjának megfelelő időpontban jöjjön zh-t írni! A zh-k 120 percesek (esetleges csúszással 150 percesek) lesznek.

Nappali tagozatos hallgatók

Igény szerint a zárthelyit egy alkalommal meg lehet próbálni újraírni. A javítózárthelyik beosztása a következő.

Esti tagozatos hallgatók

Igény szerint a zárthelyit egy alkalommal meg lehet próbálni újraírni. A javítózárthelyi időpontja:

Irodalom